Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo Atomowe / Dz.U. 2021 poz. 623/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych oraz pomiarów środowiskowych. Średnia wartość zmierzonej w okresie od 06.2020 do 06.2021r dawki nie przekroczyła 0,5mSv.
  • Pomiary osłon stałych gabinetu wykonane przez Oddział Higieny Radiacyjnej nie wykazały przekroczeń określonych prawnie dawek granicznych.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

  • pracownicy: 20mSv/rok;
  • ogół ludności : 1mSv/rok.

 

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.